pl en

Dotacje z Uni Eropejskiej

Od 2010 roku w ramach "Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich" istnieje możliwość dotacji zakupu, dotowanego przez Unię Europejską sprzętu pszczelarskiego w tym topiarek słonecznych do topienia wosku pszczelego w latach 2011/12, 2012/13. Dokładne przepisy mozna znaleźć na stronie Agencji Rozwoju Rolnictwa tutaj: http://www.arr.gov.pl/data/01644/warunki_miod_2010_2013.pdf

Kto jest uprawniony do występowanie o dotację?

związki pszczelarskie

stowarzyszenia pszczelarzy

zrzeszenia pszczelarzy

grupy producenckie pszczelarzy

spółdzielnie pszczelarskie

Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie pszczelarz.

Pszczelarz ten musi spełnić takie warunki jak:

posiadać co najmniej 20 rodzin pszczelich

posiadać samoistynie lub zależne gospodarstwo rolne (o powierzchni mimimum 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia gospodarstwa pasiecznego)

gospodarstwo pszczelarza nie może przekraczać równowartości 4 ESU tj ok. 20 700,00 zł

Faktura za zakupioną topiarkę słoneczną powinna być wystawiona na końcowego odbiorcę pomocy czyli pszczelarza. Jeżeli chce się otrzymać refundację nalezy poprzez swój zwiazek, stowarzyszenie czyli podmiot uprawniony do składania wniosku wystapić do ARR z tym Wnioskiem. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania pomocy, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 8 000 zł. Dotacja może pokryć koszty poniesione na zakup topiarki słonecznej do 60% jej wartości netto.